کلیه شیرهای برقی یا بادی و یا برقی-بادی در این خانواده قرار دارد.