سنسور فستو که از با کیفیت ترین و متنوع ترین سنسور موجود می باشد.